Az Alkalmazás felhasználóinak szóló végfelhasználói szerződés (EULA)

Lényeges információk és bemutatkozás

Az Apple App Store, illetve a Google Play Store felületén általunk letöltésre kínált mobilalkalmazásra, valamint annak minden frissítésére, továbbfejlesztésére („Alkalmazás” vagy „Szolgáltatás”) az itt meghatározott felhasználási feltételek irányadók.

Az Alkalmazással kínált szolgáltatásokat online Szolgáltatási feltételeink alapján nyújtjuk. Az Alkalmazásba vagy azon keresztül beküldött, Önre vonatkozó személyes adatok felhasználására az Adatkezelési Tájékoztatónk az irányadó.

A Szolgáltatást a Future Health Works Ltd („mi”, illetve a „mi” személyes névmás egyéb alakjai) nyújtja közvetlenül vagy a nevében eljáró közreműködők segítségével. Cégünk Angliában bejegyzett társaság (limited company). Cégjegyzékszámunk: 09336986, székhelyünk: Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, United Kingdom. Adószámunk: 209 2001 57.

Az Alkalmazás letöltésével, elérésével, illetve használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy az e feltételekben foglaltak velünk létrejött, jogilag kötelező erővel bíró szerződésnek minősülnek. Amennyiben a Szolgáltatást a munkaviszonya keretében vagy más szervezet (például gazdasági társaság, hatóság vagy egyéb szerv) képviselőjeként tölti le, éri el, illetve használja, úgy a jelen feltételeket a saját, valamint a munkáltatója, illetve azon szervezet nevében is elfogadja, amelyet képvisel. Ön kijelenti és szavatolja, hogy jogosult az érintett jogi személy nevében eljárni és kötelezettséget vállalni. A jelen feltételek alkalmazásában az Önre utaló hivatkozások az Ön személye mellett kiterjednek a munkáltatójára, illetve arra az egyéb szervezetre is, melynek a képviseletében Ön eljár.

Amennyiben nem ért egyet a jelen EULA-ban, az Önre irányadó Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve Szolgáltatási Feltételekben foglalt feltételekkel, ne kattintson a feltételek elfogadását jelző mezőre és mellőzze a Szolgáltatásaink használatát.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk a jelen feltételeket, azzal, hogy erről Önt (a frissített feltételek képernyőn történő megjelenítésével vagy az azokra mutató hivatkozás elhelyezésével) értesítjük, amikor a soron következő alkalommal hozzáfér a Szolgáltatásokhoz.

A Szolgáltatások elérése

A Szolgáltatásainkat csak akkor vegye igénybe, ha az alábbi felhasználói kategóriák valamelyikébe tartozik:

 • olyan Beteg („Beteg”), akinek a terápia részeként karitatív szervezet, a sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakember javasolta az Alkalmazás telepítését és használatát, illetve akinek az előbbiek valamely klinikai vizsgálatban vagy kutatási projektben való részvétele keretében ajánlották az Alkalmazást; vagy
 • olyan Egészségügyi Szakember Felhasználó („HCP”), aki az Alkalmazást Betegek orvosi ellátásáért és kezeléséért felelős személyként javasolja a Betegeknek – függetlenül attól, hogy ezt sebészi, orvosi minőségben vagy egyéb egészségügyi szakemberként teszi – az érintett Betegek arra vonatkozó hozzájárulásával, hogy monitorozza az aktivitásukat és az Alkalmazásba beküldött egyéb egészségügyi adatokat, amelyek információval szolgálnak a terápia előtti és utáni ellátásukhoz; illetve olyan klinikai vizsgálat vagy kutatási projekt lefolytatójaként ajánlja az Alkalmazást, ahol a bevont felhasználók hozzájárulásukat adták az orvostudományi vagy orvostechnikai eszközökre irányuló kutatáshoz.

Ha Ön Beteg, kizárólag abban az esetben használja az Alkalmazást, ha:

 • a sebésze, orvosa, illetve más egészségügyi szakember javasolta az Alkalmazás telepítését és használatát a terápiát megelőző és azt követő ellátása és gyógyulása részeként, ha Önnek valamely klinikai vizsgálatban vagy kutatási projektben való részvétele során ajánlották az Alkalmazást, illetve ha karitatív szervezettől kapta az ajánlást;
 • vállalja, hogy az Alkalmazást a jelen feltételekkel összhangban tölti le és használja;
 • vállalja, hogy a terápiájáért, illetve az Ön részvételével zajló klinikai vizsgálatért vagy kutatási projektért felelős sebésznek, orvosnak vagy egyéb egészségügyi szakembernek megadja az e-mail-címét és a telefonszámát, valamint hozzájárul, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben, az Adatkezelési tájékoztatónkkal összhangban azt mi is megismerhessük; továbbá
 • tudomásul veszi, hogy az Alkalmazást kizárólag a 13 évesnél idősebb személyeknek szántuk. Az Alkalmazás használatával Ön megerősíti, hogy megfelel ennek az előírásnak, és hogy amennyiben még nem töltötte be a 18. évét, úgy az Alkalmazás használatát a szülője vagy gondviselője előzetesen engedélyezte.

Az Alkalmazásba olyan eszközzel léphet be, amelynek Ön a tulajdonosa vagy amely fölött Ön rendelkezhet. Az Alkalmazást kizárólag olyan eszközön telepítheti, érheti el és használhatja, amely az Ön tulajdona vagy amely fölött Önnek rendelkezési joga van, és amelyen olyan operációs rendszer működik, ahol az Alkalmazás rendeltetésszerűen fut, azzal, hogy az Ön feladata meggyőződni arról, hogy a készüléke kompatibilis-e és rendelkezik-e mindazokkal az előírt műszaki specifikációkkal, amelyek segítségével letöltheti az Ön által kiválasztott Alkalmazást, majd abba beléphet és azt használhatja is.

Abban az esetben, ha a készüléknek nem Ön a tulajdonosa, hanem azon csupán rendelkezési jog illeti meg, vélelmezzük, hogy Ön megszerezte a tulajdonos arra vonatkozó hozzájárulását, hogy az eszközre letöltse az Alkalmazást. Ez kiterjed például arra az esetre is, amikor Ön az Alkalmazást olyan eszközön használja, amelyet a munkáltatójától kapott vagy egy baráttól vagy családtagtól kapott kölcsön. A jelen feltételekkel összhangban Ön felelősséget vállal az Alkalmazásba való összes saját belépésért és annak használatért, bármely eszközzel, és függetlenül attól, hogy az eszköz az Ön tulajdona vagy sem.

A Szolgáltatások elérése. A Szolgáltatások teljes eléréséhez internet-hozzáférés szükséges. Ön tudomásul veszi, hogy annak az eszköznek a szolgáltatója, amelyre Ön letölti a Szolgáltatásokat, illetve amelyen Ön eléri, illetve használja azokat, az eszközön felhasznált internetkapcsolatért (például mobiladat-forgalomért) díjat számíthat fel. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy nem tartozunk felelősséggel a Szolgáltatások használata során Ön által tapasztalt olyan kimaradásokért, az internetkapcsolat minőségével összefüggő problémákért, szolgáltatáskimaradásért, illetve egyéb kellemetlenségekért, melyek abból erednek, hogy az Ön eszközéről bármilyen akadályba ütközött a csatlakozás az internetre.

Lehetséges, hogy időnként korlátozzuk a hozzáférést a letöltött Alkalmazás bizonyos funkcióihoz, tartalmához vagy az azon keresztül elérhető szolgáltatásokhoz.

Nem tudjuk garantálni és nem is garantáljuk, hogy a Szolgáltatások folyamatosan, zavartalanul, hibamentesen vagy meghatározott válaszidővel működnek (figyelemmel arra, hogy ez az ellenőrzési körünkön kívül eső számos tényezőtől függ).

Elérhetőségek és fiókadatok megadása. Az Ön kötelessége biztosítani, hogy a regisztráció során Ön által megadott személyes adatai pontosak, naprakészek és hiánytalanok legyenek. A körülményeiben bekövetkezett változásokat haladéktalanul vezesse át az adataiban is, hogy azok továbbra is pontosak, naprakészek és hiánytalanok legyenek. Tilos az olyan információ megadása, mellyel Ön másnak próbálja kiadni magát vagy amely valótlan, pontatlan, illetve hiányos.

Amennyiben a Szolgáltatásba való bejelentkezéshez és a Szolgáltatás használatához bejelentkezési azonosítót (például felhasználónevet és jelszót vagy egyéb azonosítót) választ vagy kap, úgy azt bizalmasan köteles kezelni és nem hozhatja mások tudomására. Az Ön bejelentkezési azonosítója alatt zajló mindennemű tevékenységért Ön tartozik felelősséggel, azzal, hogy a tudomására jutott jogosulatlan használatról haladéktalanul köteles minket értesíteni. Fenntartjuk a jogot, hogy a bejelentkezési azonosító(ka)t bármikor blokkoljuk, amennyiben a megítélésünk szerint Ön megszegte a jelen feltételek, a Szolgáltatási Feltételeink, illetve Adatkezelési Tájékoztatónk bármely rendelkezését, vagy ha a felhasználói regisztrációja céljából megadott bármely adata valótlannak bizonyul.

Gyűjthetjük az Alkalmazásba Ön által beküldött adatokat. Az Alkalmazás használatával, illetve az általunk nyújtott egyéb szolgáltatások elérésével Ön hozzájárul, hogy Önről és a Szolgáltatások eléréséhez és igénybevételéhez használt eszközökről – az Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltakkal összhangban – adatot gyűjtsünk és azt felhasználjuk abból a célból, hogy fejlesszük a termékeinket és nyújtsuk Önnek a szolgáltatásokat.

Mit engedélyezünk?

A jelen feltételek betartására tett vállalásáért cserében – és az alábbiak szerint – Önnek lehetősége van arra, hogy egy számítógépen vagy mobileszközön elérje és ott megjelenítse az Alkalmazás tartalmát, és hogy az Alkalmazást elektronikus formában a böngészőjén vagy mobileszközén – annak szokásos használata során – eseti jelleggel tárolja. A Szolgáltatás egyes funkcióira, elemeire vagy tartalmára további feltételek vonatkozhatnak, azzal, hogy ilyen esetben azok a képernyőn megjelennek vagy külön hivatkozásra kattintva elérhetők.

A Webhelyet és az Alkalmazást – eltérő tartalmú, kifejezett hozzájárulásunk hiányában – Ön kizárólag nem üzletszerű célra és a jelen feltételekkel összhangban használhatja. A Webhelyről és az Alkalmazásból származó tartalmat Ön elérheti és megjelenítheti egy számítógép képernyőjén, azok egyes oldalait kinyomtathatja és lemásolhatja, továbbá az ilyen oldalakat – a következő szakaszban foglalt feltételekkel – elektronikus formában is tárolhatja.

A Webhely és az Alkalmazás egyes funkcióira, elemeire vagy tartalmára további feltételek vonatkozhatnak, azzal, hogy ilyen esetben azok a képernyőn megjelennek vagy külön hivatkozásra kattintva elérhetők.

Mit nem engedélyezünk?

A jelen feltételekben rögzített kifejezett rendelkezés kivételével – vagy eltérő írásbeli megállapodásunk hiányában – Ön:

 • a Szolgáltatásokat vagy az azokon keresztül elérhetővé tett tartalmat az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül sem részben, sem pedig egészben nem adhatja bérbe, haszonbérbe, kölcsön, arra alhasználati engedélyt nem adhat, azt nem adhatja át, illetve egyéb módon sem bocsáthatja mások rendelkezésére;
 • a Szolgáltatások egy részét vagy egészét nem adhatja ki újból, nem terjesztheti tovább, nem bonthatja alkotóelemeire, nem dekompilálhatja, nem fejtheti vissza, nem közvetítheti újra, illetve abból származékos műveket sem hozhat létre, és ezekre kísérletet sem tehet;
 • a Szolgáltatásokat másra – akár pénzbeli vagy egyéb ellenszolgáltatásért vagy ellenszolgáltatás nélkül – nem ruházhatja át;
 • a Szolgáltatásokat kizárólag a jelen feltételekben engedélyezett használat céljából, illetve olyan módon másolhatja és tárolhatja, amely a böngészője vagy a mobileszköze szokásos használata során eseti jelleggel felmerül;
 • a Szolgáltatásokat nem tárolhatja hálózathoz csatlakoztatott szerveren vagy egyéb tárhelyen, továbbá nem hozhat létre adatbázist akként, hogy a Szolgáltatásokból – a Felhasználói Tartalom kivételével – bármilyen adatot szisztematikusan letölt és eltárol;
 • a Felhasználói Tartalom kivételével nem távolíthatja el vagy változtathatja meg a Szolgáltatások tartalmát, illetve nem tehet kísérletet arra, hogy kijátssza a biztonsági intézkedéseket, továbbá nem zavarhatja meg a Szolgáltatások vagy az ezek tárhelyeként használt bármely szerver megfelelő működését;
 • nem tölthet fel olyan anyagot az Alkalmazásba, amely becsületsértőnek, sértőnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősülhet;
 • nem használhatja úgy a Szolgáltatásokat, hogy azzal a nevünkön vagy jóhírnevünkön vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk nevén vagy jóhírnevén csorbát ejtsen;
 • nem használhatja a Szolgáltatásokat jogellenes módon, jogellenes célból, illetve a jelen feltételekbe ütköző módon, nem tanúsíthat csalárd vagy rosszhiszemű magatartást, például azzal, hogy az Alkalmazás ellen hackertámadást indít vagy abba rosszindulatú kódot (például vírust vagy kártékony adatokat) tölt fel; illetve
 • nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a jelen feltételekben kifejezetten nem engedélyezett.

Amennyiben eladja azt az eszközt, amelyre az Alkalmazást telepítette vagy amelyről a Szolgáltatásokat igénybe vette, úgy köteles gondoskodni az Alkalmazás, valamint az ott tárolt bejelentkezési adatok vagy egyéb megosztott információk (például a Webhellyel kapcsolatos sütik) eltávolításáról annak érdekében, hogy jogosulatlan harmadik személyek ne férhessenek hozzá a Szolgáltatásokhoz.

A jelen feltételek megszegése esetén megvonhatjuk az Ön jogát a Szolgáltatások használatára. A jelen feltételek megszegése esetén a feltételekben Önnek biztosított minden jog azonnali hatállyal megszűnik. Amennyiben ilyen indokok alapján gyakoroljuk a Szolgáltatások igénybevételének megszüntetésére vonatkozó jogunkat:

 • részben vagy egészben felfüggesztjük az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz;
 • Ön köteles felhagyni minden olyan tevékenységgel, amelyre a jelen feltételek alapján volt jogosult, beleértve a Szolgáltatások igénybevételét is;
  • amennyiben Ön Beteg, az Ön kötelezettsége értesíteni a sebészét, orvosát vagy egyéb egészségügyi szakembereket, illetve az Alkalmazáson keresztül az Ön részvételével zajló klinikai vizsgálat vagy kutatási projekt adminisztrátorait, illetve azt a személyt, akivel az Alkalmazáson keresztül Ön tartja a kapcsolatot, hogy többé nem elérhető az Alkalmazáson keresztül; és
  • amennyiben Ön HCP, az Ön kötelezettsége tájékoztatni a Betegeit, hogy az Alkalmazáson keresztül többé nem áll velük kapcsolatban, illetve onnan nem kap többé róluk adatokat.

Külön engedélyt kell kérnie tőlünk ahhoz, hogy a Szolgáltatásokat olyan tevékenységhez használja, amelyre a jelen feltételek nem adnak kifejezett engedélyt. Kérjük, hogy ilyen esetben a jelen feltételek végén szereplő „Kapcsolatfelvétel” szakaszban megadott elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

Harmadik személy platformszolgáltatók és alkalmazás-áruházak

A Szolgáltatásokat úgy alkottuk meg, hogy kompatibilisek legyenek bizonyos harmadik személy platformszolgáltatók eszközeivel, illetve operációs rendszerével, és ezen szolgáltatók arra köteleznek minket, hogy további rendelkezéseket illesszünk a jelen feltételekbe. Ezek a rendelkezések a jelen feltételek végén, a „Harmadik személy platformszolgáltatók további feltételei” cím alatt találhatók, és az érintett harmadik személy platformszolgáltatóktól, nem pedig tőlünk származnak.

A harmadik személyek alkalmazás-áruházait az érintett harmadik személy platformszolgáltatók, illetve ezek kapcsolt vállalkozásai üzemeltetik. Ön köteles betartani a harmadik személyek által üzemeltetett azon alkalmazás-áruház irányadó szolgáltatási feltételeit, előírásait és szabályzatait, ahonnan letölti az Alkalmazást. Nem tartozunk felelősséggel ezekért az áruházakért, valamint – a Szolgáltatások kivételével – az azokban kínált termékekért, továbbá nem garantáljuk, hogy azok folyamatosan elérhetők lesznek.

Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogok

A Szolgáltatások vonatkozásában Önnek felhasználási engedélyt adunk, a Szolgáltatások tulajdonjogát azonban fenntartjuk. Ön elismeri, hogy a Szolgáltatások tulajdonjoga mindenkor minket illet meg.

A Szolgáltatásokkal és – az alábbiakban meghatározott Felhasználói Tartalom kivételével – az Alkalmazásban, valamint a Webhelyen elérhető tartalommal (így többek között szövegekkel, grafikai tartalommal, szoftverrel, fényképekkel és egyéb képi tartalommal, videókkal, hanganyaggal, védjegyekkel és emblémákkal) kapcsolatos szellemi alkotásokhoz fűződő jogok a társaságunkat vagy a licenciaadóinkat illeti meg. A jelen feltételekben – az itt kifejezetten rögzített kivételektől eltekintve – semmi sem biztosít Önnek jogot a társaságunkat vagy a licenciaadóinkat megillető szellemi alkotásokon, és Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások elérésével vagy bármilyen tartalomnak az Alkalmazásból vagy a Webhelyről történő letöltésével semmiféle tulajdonjogot nem szerez.

A Szolgáltatások tartalmazhatnak olyan kódot – elterjedt nevén nyílt forráskódú szoftvert –, amelyet a rájuk vonatkozó felhasználási feltételek számos ismert változatának valamelyike alapján terjesztenek, ideértve az olyan feltételeket is, amelyek ingyenesen engedélyezik az adott szoftver forráskódjának terjesztését és módosítását, illetve amelyek az összes terjesztőnek előírják, hogy kérésre ingyenesen tegyék elérhetővé az ilyen forráskódot, ideértve az adott terjesztő által elvégzett kiegészítéseket, illetve módosításokat is (együttesen: „Nyílt Forráskódú Szoftver(ek)”). Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Szolgáltatások Nyílt Forráskódú Szoftvert tartalmaznak, úgy a Szolgáltatások ezen elemére vonatkozó felhasználási engedélyre az érintett harmadik személy licenciaadó arra vonatkozó felhasználási feltételei („Nyílt Forráskódú Szoftver Felhasználási Feltételei”) és nem a jelen feltételek az irányadók, azzal, hogy Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyílt Forráskódú Szoftver Felhasználási Feltételeit. A Szolgáltatásokba integrált Nyílt Forráskódú Szoftver forráskódjának másolatát és a Nyílt Forráskódú Szoftver Felhasználási Feltételeit kérés esetén a rendelkezésére bocsátjuk.

A Szolgáltatásokon keresztül elért funkciók és tartalom

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre módosítsuk a Szolgáltatások megjelenését és funkcióit. Ezt úgy is megtehetjük, hogy a frissített Alkalmazást letöltés céljából elérhetővé tesszük Önnek vagy – ha az eszköze beállításai lehetővé teszik – automatikusan frissítjük azt. Ön nem köteles letölteni a frissített Alkalmazást, de előfordulhat, hogy beszüntetjük a tartalmak szolgáltatását, illetve frissítését az Alkalmazás korábbi verzióihoz, és – a frissítés jellegétől függően – bizonyos esetekben megtörténhet, hogy Ön mindaddig nem lesz képes tovább használni az Alkalmazást, ameddig nem tölti le annak frissített verzióját.

Amennyiben a Szolgáltatáson keresztül tartalmat teszünk elérhetővé, Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen tartalom bármikor frissülhet. Fenntartjuk a jogot, hogy – értesítéssel vagy annak mellőzésével – biztonsági, jogi vagy egyéb megfontolásból felhagyjunk a tartalmak Szolgáltatáson keresztül történő szolgáltatásával, illetve frissítésével.

Kizárjuk a felelősségünket a harmadik személyek által szolgáltatott tartalomért, illetve az Ön által hivatkozott egyéb webhelyekért. A Szolgáltatások tartalmazhatnak hivatkozásokat más független webhelyekre, melyeket nem mi üzemeltetünk. Ezen webhelyek hivatkozásait azért illesztettük be, hogy olyan információhoz, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kínáljunk elérést, amelyek érdekelhetik Önt. Ezen független webhelyek fölött nem mi rendelkezünk, és nem garantáljuk, hogy folyamatosan elérhetők lesznek. Az ilyen webhelyek tartalmát, illetve a harmadik személyek anyagait nem ellenőriztük, és nem tartozunk felelősséggel sem ezekért, sem bármiért, amit kínálnak; azzal, hogy az ilyen külső webhelyekre mutató hivatkozások feltüntetése nem jelenti azt, hogy az üzemeltetőket vagy az ott reklámozó feleket jóváhagytuk vagy velük bármilyen kapcsolatban állunk.

Amennyiben ellátogat a külső hivatkozásokra vagy megtekint egy harmadik személy által kínált tartalmat, úgy az Ön feladata, hogy elolvassa az Ön által megtekintett összes ilyen webhely vagy online alkalmazás adatvédelmi tájékoztatóját és szerződési feltételeit.

A Webhelyünkre Ön hivatkozhat, feltéve, hogy ezt tisztességes módon és akként teszi, hogy azzal nem csorbítja a jóhírnevünket és nem él vissza vele, valamint nem sugallja, hogy velünk bármilyen kapcsolatban áll vagy tőlünk bármilyen jóváhagyást kapott, amennyiben ez nem felel meg a valóságnak.

Bár igyekszünk biztosítani, hogy a Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett tartalom helytálló és pontos információn alapuljon, Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokon keresztül olyan tartalmakat tehetünk közzé, amelyek számos – a felelősségi körünkön kívül eső – forrásból származnak. A Szolgáltatásokban rendelkezésre bocsátott információ semmilyen esetben nem szolgálhat olyan előírásként vagy tanácsként, amelyre hagyatkozni lehet.

A saját vagy mások egészségét vagy egészségügyi ellátását érintő, ilyen információn alapuló döntés előtt a Betegek minden esetben konzultáljanak a sebészükkel, orvosukkal vagy más egészségügyi szakemberrel!

A Szolgáltatás korlátai

A Szolgáltatások semmilyen esetben sem használhatók új orvos-beteg kapcsolat kialakítására. \ \ Bár törekszünk arra, hogy naprakészen tartsuk a Szolgáltatásainkon keresztül elérhetővé tett információt, az orvosi terápiák és ismeretek folyamatosan változnak, így a Szolgáltatásokban szereplő információ nem tekinthető hibamentesnek vagy átfogónak.

Az Alkalmazás Betegekre vonatkozó korlátai

 • Az Alkalmazást kizárólag általános tájékoztatás céljából biztosítjuk, azzal, hogy az nem nyújt orvosi javaslatot vagy diagnózist. Az Alkalmazásban szereplő információt csupán edukációs anyagnak szántuk, és az nem használható bármely konkrét személy terápiájára vonatkozó ajánlásként. Az információ pontosságára, teljeskörűségére, illetve naprakész voltára nem teszünk semmiféle – kifejezett vagy hallgatólagos – szavatosság- vagy jótállásvállaló nyilatkozatot.
 • A Webhelyünkön vagy az Alkalmazásban talált információ soha nem helyettesítheti az Ön sebészével, orvosával vagy más egészségügyi szakemberrel fennálló kapcsolatát, és az ilyen információt soha ne használja szakszerű orvosi javaslat helyett. Szakszerű tanácsért mindig a sebészéhez, az orvosához vagy más egészségügyi szakemberhez forduljon, mielőtt az Alkalmazásból származó információ alapján bármilyen döntést hoz. Egészségügyi vészhelyzetben haladéktalanul kérje sürgősségi egészségügyi ellátásban dolgozó szakember segítségét! Soha ne halogassa az orvosi konzultációt és soha ne hagyja figyelmen kívül az egészségügyi szakembertől kapott tanácsot csak azért, mert valamit olvasott vagy nem olvasott a Webhelyünkön vagy az Alkalmazásban.
 • Bár törekszünk arra, hogy az esetleges egyéni körülményeire támaszkodva személyre szabjuk az Ön felhasználói élményét, mindez nem helyettesítheti a szakszerű orvosi javaslatot, diagnózist és terápiát, és nem szolgálhat alapul az Ön egészségével kapcsolatos döntések meghozatalához.
 • Az Ön sebésze, orvosa vagy más egészségügyi szakember által az Alkalmazáson keresztül közölt orvosi tanácsot nem hagytuk jóvá, és azért felelősséggel sem tartozunk.
 • Soha ne hagyja figyelmen kívül a terápia kiválasztása során a szakszerű orvosi javaslatot csak azért, mert az Alkalmazás használatakor megtudott vagy látott valamit. A gyógyulási szakaszban is tartsa a kapcsolatot a sebészével, az orvosával vagy más egészségügyi szakemberrel a tőlük kapott utasítás szerint.
 • Az Alkalmazásban található anyagok szerzői a közzétett információt a tőlük elvárható precizitással alkották meg, ugyanakkor ezt nem az Ön különös és egyéni igényeihez igazodva tették. A jelen feltételek kifejezett rendelkezése hiányában semmiféle szavatosságvállaló nyilatkozatot nem teszünk arra vonatkozóan, hogy az Alkalmazásban szereplő tartalom pontos, teljes körű, naprakész, helytálló, megbízható, sértetlen, megfelelő minőségű, adott célra alkalmas vagy eredeti, továbbá a jogszabályok által megengedett legszélesebb körben ezennel kizárunk minden vélelmezett szavatosságot, kondíciót és egyéb feltételt, továbbá nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségekért, illetve károkért, amelyek abból erednek, hogy Ön vagy bárki más használta az Alkalmazást vagy az abban közzétett tartalomra hagyatkozott.
 • Amennyiben az Alkalmazás bármely része bármilyen időszakra elérhetetlenné válik, a megszokott és a kezeléséhez szükséges módon más, arra alkalmas csatornán továbbra is tartsa a kapcsolatot az ellátásáért felelős egészségügyi szakemberrel. A fentiek Ön általi elmulasztásáért nem vállalunk felelősséget. Az Alkalmazás semmilyen egészségügyi szakember esetén nem használható egyedüli kapcsolattartási vagy részvételre szolgáló eszközként.

A Szolgáltatások HCP-kre vonatkozó korlátai

 • Amennyiben Ön egészségügyi szakember (HCP), a betegek ellátásával összefüggő feladatai elvégzése során a szokásos módon, a bevált klinikai gyakorlatnak megfelelően tartsa a kapcsolatot azokkal a betegeivel, akik használják az Alkalmazást, és ne hagyatkozzon kizárólag arra az információra, amit az Alkalmazáson keresztül kap tőlük.
 • E körben kiemeljük, hogy az Alkalmazást nem használhatja egyedüli csatornaként a betegeivel való kapcsolattartásra. Amennyiben az Alkalmazás bármely része bármilyen időszakra elérhetetlenné válik, a megszokott, arra alkalmas másik csatornán, a bevált klinikai gyakorlatnak megfelelően tartsa a kapcsolatot a betegeivel és folytassa az ellátásukat. A fentiek Ön általi elmulasztásáért nem vállalunk felelősséget. A Szolgáltatásaink egyetlen beteg esetén sem használhatók egyedüli kapcsolattartási vagy részvételre szolgáló eszközként.
 • Nem terhel minket felelősség az Ön vagy más egészségügyi szakemberek által tett intézkedésekért, meghozott döntésekért, illetve közölt javaslatokért. Nem vezetünk nyilvántartást, így nem ellenőrizzük az Alkalmazáson keresztül az Ön, más egészségügyi szakemberek vagy a Szolgáltatások felhasználói által beküldött, illetve oda beérkező adatokat, és arra kötelesek sem vagyunk. Nem vagyunk kötelesek arra, hogy kiemeljük vagy korrigáljuk az Ön által beküldött adatokkal vagy egy adott Betegnek Ön által az ilyen adatok alapján adott tanáccsal összefüggő rendellenességeket, pontatlanságot, hibákat, illetve problémákat. A jogszabályok által lehetővé tett körben kizárjuk a felelősségünket minden olyan kárért, amely az Ön vagy – az Ön által nyújtott betegellátásban részt vevő – másik egészségügyi szakember által meghozott intézkedésekből, döntésekből és közölt javaslatokból erednek (minden esetben függetlenül attól, hogy a kár közvetlen, közvetett vagy egyéb módon merül fel).

Felhasználói tartalom

A Szolgáltatásban időről időre lehetősége nyílik arra, hogy beküldje a felhasználóként létrehozott tartalmat vagy információt („Felhasználói Tartalom”). Ön kizárólagos felelősséget vállal az Ön által az Alkalmazásba vagy a Webhelyre feltöltött vagy beküldött összes Felhasználói Tartalomért, ideértve az információkat, adatokat, illetve egyéb anyagokat is.

Amennyiben Ön Beteg, úgy elfogadja, hogy az Ön által az Alkalmazásba beküldött vagy ott létrehozott Felhasználói Tartalomról az Adatkezelési tájékoztatónkkal összhangban értesülhetnek az Ön egészségügyi ellátásában részt vevő HCP-k is. Lehetséges, hogy a HCP-k az Ön kezelésében részt vevő más személyekkel is meg kívánják osztani az Ön által beküldött Felhasználói Tartalmat a gyógyulása nyomon követése érdekében, illetve az olyan kutatási projekt vagy klinikai vizsgálat keretében, ahol a vizsgálati alanyként való részvételbe Ön beleegyezett. A Felhasználói Tartalom Alkalmazásba történő beküldésével Ön nekünk és ezen HCP-knek engedélyezi, hogy a Felhasználói Tartalmát ilyen módon – és az Adatkezelési tájékoztatónkkal összhangban – mások tudomására hozzák. Az adatai felhasználásáról többet megtudhat Adatkezelési tájékoztatónkból.

Amennyiben Ön HCP, úgy elfogadja, hogy az Ön által a Szolgáltatásokkal beküldött vagy ott létrehozott Felhasználói Tartalomról az Adatkezelési tájékoztatónkkal összhangban értesülhetnek azok a Betegek, akikre az adott tartalom vonatkozik, illetve az érintett Beteg egészségügyi ellátását végző team vagy vizsgálói csapat, amelynek Ön és/vagy a Beteg hozzáférési jogosultságot adott.

A Felhasználói Tartalom pontosságáért, sértetlenségéért, illetve minőségéért nem vállalunk semmiféle felelősséget.

A Felhasználói Tartalom feltöltésével vagy beküldésével Ön kijelenti és szavatolja az alábbiakat:

 • az adott Felhasználói Tartalomhoz fűződő minden jog és érdekeltség fölött Ön rendelkezik;
 • Ön jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalom vonatkozásában a jelen megállapodással összhangban felhasználási engedélyt adjon nekünk;
 • az Ön által beküldött Felhasználói Tartalom az Ön legjobb tudása szerint:
  • pontos és naprakész;
  • valós, pontos és nem félrevezető;
  • nem ütközik a jelen feltételekbe vagy jogszabályba; és
  • nem sérti harmadik személyek jogait.

Az Ön által beküldött Felhasználói Tartalom:

 • nem tartalmazhat, továbbíthat, terjeszthet, hivatkozhat vagy tehet egyébként elérhetővé, nem hirdethet vagy népszerűsíthet olyan tartalmat, amely sérti mások szellemi alkotásokhoz fűződő jogát, adatvédelemhez, magánélet védelméhez fűződő vagy egyéb jogait; nem lehet továbbá becsületsértő, szerződésszegő vagy titoktartási kötelezettségbe ütköző, obszcén, nyíltan szexuális, fenyegető, bántalmazó vagy zaklató, erőszakra buzdító vagy gyűlöletkeltő, (bármilyen szempontból) hátrányosan megkülönböztető, nyugalom megzavarására alkalmas, bántó, riasztó vagy szégyenérzetet keltő, szándékosan valótlan vagy félrevezető, illetve az irányadó jogszabályokba és előírásokba ütköző vagy egyébként kifogásolható („Tiltott Tartalom”);
 • nem személyesíthet meg más természetes vagy jogi személyt és egyébként sem tartalmazhat valótlanságot az Ön más természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatáról;
 • nem tartalmazhat, továbbíthat vagy terjeszthet kéretlen vagy nem engedélyezett reklám-, marketing- vagy promóciós anyagot vagy egyéb megkeresést (spamet); illetve
 • nem továbbíthat vagy terjeszthet vírust, illetve olyan kódot, amely fertőzött vagy káros elemeket tartalmaz.

A felhasználási engedélyt Ön az összes Felhasználói Tartalom vonatkozásában megadja.

Azzal, hogy a Szolgáltatásba Ön Felhasználói Tartalmat küld be vagy tölt fel, társaságunknak földrajzi és időbeli korlátozástól mentes, nem kizárólagos, jogdíjmentes és továbbadható felhasználási engedélyt ad arra, hogy az adott Felhasználói Tartalmat részben vagy egészben, ellenszolgáltatás nélkül (és az Adatkezelési tájékoztatónknak megfelelően) felhasználjuk, többszörözzük, átdolgozzuk, nyilvánosságra hozzuk és terjesszük. Saját megítélésünk szerint dönthetünk arról, hogy az adott Felhasználói Tartalmon szerzőként feltüntetjük-e Önt.

Felelősségünk Önnel szemben

Egyéb feltételek is irányadók lehetnek. Amennyiben tőlünk terméket vagy szolgáltatást vesz, erre általános felhasználási feltételeink az irányadók, továbbá ez az Önnel megosztott egyéb olyan szerződési feltételek hatálya alá is tartozhat, amelyek eltérő felelősségkorlátozó és -kizáró rendelkezéseket tartalmazhatnak, és amelyek az adott termékek szolgáltatásából eredő felelősség kapcsán felülírják az alábbi feltételeket.

Semmilyen módon nem zárjuk ki vagy korlátozzuk jogellenesen az Önnel szemben fennálló felelősségünket. A jelen feltételekben semmi nem korlátozza vagy zárja ki Önnel szemben:

 • a halálért vagy személyi sérülésért fennálló felelősségünket, ha azt a mi gondatlanságunk vagy a munkavállalóink gondatlansága idézte elő,
 • a csalásért vagy csalárd megtévesztésért, valamint lényeges kérdésre vonatkozó megtévesztő nyilatkozatért fennálló felelősségünket,
 • a 2015. évi fogyasztóvédelmi törvényben (Consumer Rights Act 2015) foglalt olyan feltétel megszegéséért fennálló felelősségünket, amely jogszabály alapján nem korlátozható vagy zárható ki,
 • a jogszabályok értelmében nem korlátozható vagy kizárható egyéb felelősségünket.

Pénzügyi korlátozás. A fenti – felelősségünk korlátozása vagy kizárása alóli kivételekre vonatkozó – bekezdésben felsorolt esetek kivételével a szerződéses, szerződésen kívüli (akár gondatlanságunkból vagy jogszabályi kötelezettségünk megszegéséből eredő) vagy a jelen feltételek megszegéséből (vagy kapcsolódó sorozatos szerződésszegésből) eredő egyéb károkozásért fennálló felelősségünk teljes és legfelső határa az alábbiak közül a magasabb összeg: (i) az Ön által az elmúlt tizenkét hónapban a Szolgáltatásokért fizetett vagy fizetendő teljes díj 100%-a vagy (ii) 100 GBP.

Az általunk okozott, előre látható veszteségért és károkért felelősséggel tartozunk. A fenti pénzügyi korlátozásra figyelemmel, amennyiben megszegjük a jelen feltételeket, felelősséggel tartozunk az Önnél felmerült olyan indokolt veszteségért, illetve kárért, amely a jelen feltételekbe ütköző gondatlan magatartásunk vagy mulasztásunk okán előre látható volt, vagy amely abból ered, hogy nem elvárható gondossággal és szakértelemmel jártunk el, azzal azonban, hogy az előre nem látható veszteségekért és károkért nem terhel minket felelősség. Valamely veszteség vagy kár akkor „látható előre”, ha annak bekövetkezése egyértelmű vagy amennyiben a jelen feltételek elfogadásakor mindketten tisztában voltunk azzal, hogy az adott veszteség vagy kár bekövetkezhet.

Az Önnél felmerült vagyoni károkért az alábbi esetekben vállalunk felelősséget. A fenti pénzügyi korlátozásra figyelemmel, amennyiben az általunk szolgáltatott hibás digitális tartalom kárt okoz egy Önhöz tartozó eszközben vagy digitális tartalomban, és a kár azért következett be, mert nem az elvárható gondossággal és szakértelemmel jártunk el, úgy a kárt kijavítjuk vagy megtérítjük. Nem tartozunk ugyanakkor felelősséggel az olyan kárért, amelyet Ön megelőzhetett volna, ha betartja a javaslatunkat, miszerint telepítse az Önnek díjmentesen felkínált frissítést, valamint az olyan kárért sem terhel minket felelősség, amelyet Ön idézett elő azzal, hogy nem tartotta be kellőképpen a telepítési útmutatóban foglaltakat vagy nem felelt meg az általunk ajánlott minimális rendszerkövetelményeknek.

Nem vállalunk felelősséget az ellenőrzési körünkön kívül álló eseményekért. Nem tartozunk felelősséggel a kötelezettségeink nem- vagy késedelmes teljesítéséért, amennyiben annak oka olyan esemény, amely az elvárható ellenőrzési körünkön kívül esik. Amennyiben az Alkalmazás szolgáltatása vagy támogatása során az ellenőrzési körünkön kívül eső körülmény miatt esünk késedelembe, úgy e-mailben a lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, és tájékoztatjuk, hogy intézkedünk a késedelem hatásainak csökkentése iránt. Amennyiben így járunk el, nem tartozunk felelősséggel az ilyen eseményből eredő késedelemért.

Független felek. A Szolgáltatások Ön általi használata vagy a termékeink, illetve szolgáltatásaink megvásárlása érdekében velünk kötött bármilyen megállapodás nem irányul arra, hogy velünk bármilyen megbízási, partneri viszony, közös vállalkozás, munkaviszony vagy franchise jogviszony létesüljön.

Kizárjuk a felelősségünket a vevőink oldalán felmerült üzleti veszteségekért. Az Alkalmazást a Betegek kizárólag belföldi, magáncélú, személyes használatra kapják, támogatásként a gyógyulásukhoz vezető úton. Ön vállalja, hogy az Alkalmazást és a Webhelyünket üzletszerű, vállalkozási vagy viszonteladói célra nem használja, továbbá amennyiben ilyen célokra mégis használja, úgy elfogadja, hogy semmiféle felelősséggel nem tartozunk az Ön oldalán felmerült elmaradt haszonért, üzleti veszteségekért, az üzletmenet-folytonosság megszakításáért, illetve az elszalasztott üzleti lehetőségekért.

Nem tartozunk felelősséggel az Önnek adott orvosi tanácsért. Semmilyen kapcsolatban nem állunk az Ön sebészével, orvosával vagy más egészségügyi szakemberekkel és az előbbieket nem is képviseljük, továbbá nem tartozunk felelősséggel a sebésze, orvosa, más egészségügyi szakember vagy egyéb egészségügyi tanácsadó, illetve harmadik személyek által az Alkalmazáson keresztül vagy egyéb módon Önnek adott tanácsokért.

Általános rendelkezések

Kapcsolatfelvétel módja. A nekünk címzett értesítéseket írásban, a jelen feltételek végén megadott címre kell elküldenie. Az Önnek szóló értesítéseket az Ön által megadott e-mail-címre vagy levelezési címre küldjük.

Jogosultak vagyunk a jelen szerződésben foglaltak késedelmes érvényesítésére. Jogaink érvényesítésének elmulasztása nem vezet az adott jogról való lemondáshoz. Amennyiben nem haladéktalanul hívjuk fel Önt a jelen feltételek szerinti kötelezettsége teljesítésére, vagy ha a jelen szerződés Ön általi megszegése tekintetében késedelmesen lépünk fel Önnel szemben, ez nem jelenti, hogy Ön mentesült az előbbiek alól, vagy hogy a későbbiekben ne léphetnénk fel Önnel szemben.

Amennyiben bíróság a jelen szerződést részben jogellenesnek nyilvánítja, mindez nem érinti a fennmaradó részek érvényességét. Ha a jelen feltételek valamely rendelkezése érvényesíthetetlennek bizonyul, az nem érinti a többi rendelkezést.

Kizárjuk az Ön egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségét. A jelen feltételek kizárólag kifejezett, írásbeli hozzájárulásunkkal módosíthatók.

A szerződés teljessége. A jelen feltételek és az azokban kifejezetten hivatkozott dokumentumok képezik a velünk bármely Szerződés tárgyában létrejött teljes megállapodást. Jogszabályban előírt kötelezettségünk értelmében tájékoztatjuk, hogy a szerződéskötés kizárólag angol nyelven lehetséges, és hogy a szerződéskötés nem tartozik hatósági bejelentési előírás hatálya alá.

A jelen szerződést átruházhatjuk. Más szervezetre ruházhatjuk át a jelen feltételekből eredő jogainkat és kötelezettségeinket. Ilyen esetben Önt e-mailben – írásban – mindenképp értesítjük, és gondoskodunk arról, hogy az átruházás ne befolyásolja azokat a jogokat, amelyek Önt a jelen szerződés alapján megilletik.

Ön nem ruházhatja át az Önt megillető jogokat. Az Alkalmazás jelen feltételekben meghatározott használatára vonatkozó jogot kifejezetten Önnek biztosítjuk. Előzetes írásbeli hozzájárulásunk hiányában Ön nem ruházhatja át a jelen feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit. Arra az esetre, ha eladja az eszközt, amelyre az Alkalmazást telepítette, vállalja, hogy azt eltávolítja az eszközről.

Harmadik személy általi igényérvényesítés kizárása. A Szolgáltatásokat másokkal nem oszthatja meg, és a jelen szerződés nem alapít olyan jogot, amelynek értelmében a szerződésekről (harmadik személyek általi igényérvényesítésről) szóló 1999. évi törvény (the Contracts [Rights of Third Parties] Act 1999) alapján a jelen szerződés bármely rendelkezését a feleken kívül más is kikényszeríthetné.

A szerződésre irányadó jog és az abból eredő jogviták elbírálására illetékes bíróság. A jelen feltételekre az angol jog az irányadó; ha azonban az Ön lakóhelye szerinti joghatóság Önnek a kötelező helyi jogszabályok értelmében elidegeníthetetlen jogokat biztosít, úgy az Önre vonatkozó joghatóság területén lehetnek olyan kötelezően alkalmazandó jogszabályok, amelyek az angol jogot kiegészítve vagy felváltva Önre nézve kedvezőbbek vagy nagyobb védelmet nyújtanak.

Ön elfogadja, hogy a közöttünk a jelen feltételekkel vagy bármely Szerződéssel összefüggésben felmerülő jogvita esetén az angol bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel, azzal, hogy amennyiben az Ön lakóhelye szerinti joghatóság Önnek a kötelező helyi jogszabályok értelmében elidegeníthetetlen jogokat biztosít, úgy Ön választhat, hogy a pert a saját lakóhelye szerinti országban vagy Angliában indítja meg, mi azonban kizárólag az Ön lakóhelyéül szolgáló ország bírósága előtt indíthatunk eljárást.

Az európai online vitarendezési platformon alternatív vitarendezési eljárásról tájékozódhat, amely releváns lehet; az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése esetén azonban nem biztos, hogy irányadó lesz a jelen feltételekre.

Kapcsolatfelvétel

A jelen feltételekkel vagy egy Ön által feladott megrendeléssel, illetve általánosságban a rendeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges kérdését, a megrendelt Szolgáltatással összefüggő panaszát vagy aggályait a support@myrecovery.ai e-mail-címen ossza meg velünk vagy az alábbi címre szíveskedjen elküldeni: Unit 3, Spectrum House, 32–34 Gordon House Road, London NW5 1LP.

Harmadik személy platformszolgáltatók további feltételei

Amennyiben az Alkalmazást Apple iOS operációs rendszerre tölti le, abba ott lép be és azt ott használja:

 • az Alkalmazás kizárólag az Ön tulajdonát képező vagy olyan eszközzel érhető el és használható, amely fölött Ön rendelkezik, és amelyen az Apple iOS operációs rendszere fut, azzal, hogy az ilyen elérés és használat kizárólag az Apple által az Apple Store szolgáltatási feltételeiben közzétett vonatkozó előírások alapján engedélyezett;
 • Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
  • az Apple az Alkalmazással összefüggésben nem köteles semmiféle támogatási vagy karbantartási szolgáltatást nyújtani. Amennyiben az Alkalmazással kapcsolatban bármilyen karbantartási vagy támogatásra vonatkozó kérdése merül fel, kérjük, hogy a jelen feltételekben a „Kapcsolatfelvétel” cím alatt megadott elérhetőségen velünk és ne az Apple-lel vegye fel a kapcsolatot;
  • a jelen feltételek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában az Alkalmazás birtoklásával vagy használatával összefüggő kifogások rendezése közöttünk (nem pedig Ön vagy másik fél és az Apple között) kell, hogy történjen;
  • az Apple-t semmiféle kötelezettség vagy felelősség nem terheli Önnel szemben harmadik személy arra irányuló kifogása esetén, miszerint az Alkalmazás (jelen feltételeknek megfelelő) birtoklásával vagy használatával Ön szellemi alkotásokhoz fűződő jogot sért; és
  • bár az Ön jelen feltételek szerinti jogviszonya velünk (és nem az Apple-lel) jön létre, az Apple a jelen feltételek szerinti harmadik személy kedvezményezettként jogosult arra, hogy a jelen feltételekből eredő igényt érvényesítse Önnel szemben.
 • a fentieken túlmenően Ön kijelenti és szavatolja az alábbiakat:
  • Ön jelenleg és a jövőben sem tartózkodik olyan ország területén, amelyet az Egyesült Államok kormánya embargóval sújtott vagy „terrorizmust támogató” országnak minősített;
  • Ön nem szerepel az Egyesült Államok kormánya által közzétett semmilyen, tilalom vagy korlátozás alá eső személyeket felsoroló listán; és
  • Ön jelezheti az Apple-nek, ha az Alkalmazás nem felel meg a rá irányadó bármely szavatosságnak, az Apple pedig visszatéríti az Alkalmazás (esetleges) vételárát. Az Apple e körben és a jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékben kizár az Alkalmazással összefüggésben minden szavatosságot, kondíciót vagy egyéb feltételt, és Önnel szemben nem terheli felelősség az Alkalmazás kapcsán vagy abból eredően felmerült bármilyen igényért, kárért, költségért és kiadásért, hogy Ön vagy más használta az Alkalmazást vagy az abban szereplő tartalomra hagyatkozott.