Servicevoorwaarden - gebruikers van de App en de Website

Belangrijke informatie en wie wij zijn

Dit zijn de leveringsvoorwaarden voor diensten die worden geleverd via onze website (Website) en via mobiele toepassingen die we leveren (App). De Website en de App worden aangeboden door of namens Future Health Works Ltd (we, wij, ons en onze). We zijn een naamloze vennootschap, geregistreerd in Engeland. Ons geregistreerde bedrijfsnummer is 09336986 en onze vestigingsplaats is Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, Verenigd Koninkrijk. Ons btw-nummer is 209 2001 57.

We hebben de App gemaakt om patiënten te helpen informatie over hun behandeling en revalidatie bij te houden, alsook voor gebruik in klinische onderzoeken en onderzoeksprojecten en om de gegevens met de partners in gezondheidszorg te delen die betrokken zijn bij hun behandeling en/of de ontwikkeling van nieuwe en bestaande technieken om de gezondheidszorg te verbeteren. Onze partners kunnen bijvoorbeeld zijn: gezondheidsprofessionals, onderzoeks- en farmaceutische bedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen.

We licentiëren het gebruik van de App en de diensten die op de Website en in de App worden aangeboden (Diensten) aan u op basis van deze voorwaarden en door een Dienst te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Het gebruik van de door u aan of via de Website en de App ingestuurde persoonsgegevens wordt beheerst door ons Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. Daarnaast is het gebruik van de App onderhevig aan onze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en u gaat ermee akkoord om de App alleen in overeenstemming met die voorwaarden te gebruiken. Uw gebruik van de App kan ook onderhevig zijn aan de voorwaarden of het beleid van externe leveranciers of de beheerder van de website of het platform waar u de App van hebt gedownload. Wij blijven te allen tijde eigenaar van de App. We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen en zullen u in kennis stellen als we belangrijke veranderingen doorvoeren. Deze Servicevoorwaarden voor Gebruikers van de Website en de App zijn voor het laatst bijgewerkt op 2 April 2019.

Wanneer u een zakelijke gebruiker, professional in de gezondheidszorg of partner bent, is een aparte en verschillende set servicevoorwaarden van toepassing.

Bij ons registreren

U zou de App alleen moeten gebruiken als:

 • uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg u heeft aangeraden de App te downloaden en te gebruiken als onderdeel van uw zorg en herstelproces voor of na de behandeling, of als u bent uitgenodigd om de App te gebruiken als onderdeel van uw betrokkenheid bij een klinisch onderzoek of onderzoeksproject, of als een charitatieve instelling u heeft doorverwezen naar de App;
 • u ermee instemt de App te downloaden en te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden; 
 • u ermee instemt uw e-mailadres en telefoonnummer aan uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg te geven en ermee akkoord te gaan dat deze gegevens met ons mogen worden gedeeld in de mate die nodig is om u de Diensten te kunnen leveren; en
 • u bevestigt dat de App is bedoeld voor gebruik door personen die minimaal 13 jaar oud zijn. Door de App te gebruiken, bevestigt u naar ons toe dat u voldoet aan deze eis en dat u, als u jonger bent dan 18 jaar, toestemming hebt gekregen van een ouder of voogd voordat u de App bent gaan gebruiken.

Nadat u uw e-mailadres en telefoonnummer hebt gegeven, ontvangt u een e-mail met een link om de App te downloaden en een sms-bericht met uw pincode. Deel deze pincode met niemand anders; deze is alleen voor persoonlijk gebruik.

Na het downloaden van de App moet u een account bij ons aanmaken door het registratieformulier voor een account in de App in te vullen. U moet uw naam en e-mailadres opgeven en u moet de pincode ingeven die u per SMS hebt ontvangen. U hoeft zich slechts eenmaal te registreren. U moet ons juiste, volledige en courante informatie verstrekken. U bent verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt.

Wachtwoord

Na het bij ons registreren voor een account wordt u gevraagd om een wachtwoord te kiezen.

U moet uw wachtwoord te allen tijde vertrouwelijk behandelen en mag het alleen gebruiken om uw account te gebruiken en niet voor enig ander doel. U bent de enige bevoegde gebruiker van uw account (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de betreffende beschrijving van een Dienst op onze Website en in de App) en in overeenstemming met deze voorwaarde mag u uw wachtwoord niet aan iemand anders geven.

U moet onmiddellijk contact met ons opnemen als u ontdekt dat uw account door een onbevoegde is gebruikt of als er een probleem is met het wachtwoord (raadpleeg het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hieronder voor meer informatie). Enige schending van deze voorwaarden en/of enig gebruik van uw account door iemand aan wie u uw wachtwoord hebt gegeven, zal worden behandeld alsof de schending van gebruik door u is uitgevoerd en houdt geen vrijwaring in van uw verplichtingen jegens ons.

De App biedt geen medisch advies

De App en de Website worden geleverd voor algemene informatieve doeleinden en bieden geen medisch advies. Enige informatie in de App of op de Website is slechts aanwezig als educatief materiaal en mag niet worden opgevat als aanbeveling voor de behandeling van enige specifieke persoon. Het gebruik van de App creëert geen dokter-patiëntrelatie tussen ons en u.

Hoewel we proberen uw ervaring te personaliseren door te verwijzen naar mogelijke individuele omstandigheden, mag nooit op de App worden vertrouwd als vervanging voor professioneel medisch advies of een medische diagnose of behandeling van een bevoegd professional in de gezondheidszorg die uw medische achtergrond kent en mag er nooit op worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen over uw gezondheid. De App behandelt alleen algemene Patiëntgerelateerde gegevens, die niet kunnen worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of het voorschrijven van een behandeling in uw specifieke geval. Alleen uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg kan dat doen.

Er mag niet op deze App worden vertrouwd als enige methode voor contact met of het inschakelen van enige professional in de gezondheidszorg. Bij gebruik van de App moet u contact blijven houden met de professionals in de gezondheidszorg die verantwoordelijk zijn voor uw zorg zoals zij aangeven. Indien enig onderdeel van de App gedurende enige tijd niet beschikbaar is, moet u zoals gewoonlijk en waar nodig contact opnemen met de professionals in de gezondheidszorg die verantwoordelijk zijn voor uw zorg en uw behandeling via andere hiervoor geschikte methoden. We accepteren geen aansprakelijkheid als u dit niet doet.

Negeer nooit professioneel medisch advies en wacht niet met het opvolgen van gekregen advies bij het zoeken naar een behandeling door iets wat u te weten bent gekomen of hebt gezien door uw gebruik van de App. Naarmate uw revalidatie vordert, moet u contact blijven houden met uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg zoals door hen aangegeven; ook moet u hen altijd raadplegen voordat u actie onderneemt, of dit juist nalaat, op basis van informatie die u uit de App haalt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig medisch advies dat via de App of anderszins wordt gegeven, of dit nu door uw chirurg, arts of een andere professional in de gezondheidszorg gebeurt.

Naar ons beste weten hebben de auteurs van het materiaal in de App en op de Website de beschikbare informatie geformuleerd met een redelijke standaard van nauwkeurigheid; deze informatie is echter niet ontworpen om te voldoen aan uw specifieke individuele vereisten. Behalve waar uitdrukkelijk aangegeven in deze voorwaarden geven we geen verklaring of garantie over de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, juistheid, betrouwbaarheid, integriteit, kwaliteit, geschiktheid voor doel of originaliteit van enige inhoud van de Website en, voor zover toegestaan door de wet, worden alle geïmpliceerde garanties, condities of andere voorwaarden van enige soort hierbij uitgesloten. We accepteren ook geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade van welke soort dan ook dat wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de Website of het vertrouwen op de inhoud ervan door u of iemand anders die de Website gebruikt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige actie, beslissing of aanbeveling van uw chirurg, arts of andere professionals in de gezondheidszorg of de beheerders van onderzoeksprojecten of klinische onderzoeken waarbij u betrokken bent. Wij zijn geen register en derhalve beoordelen we geen gegevens (en hoeven we dat ook niet te doen) die via de App worden ontvangen van u, uw chirurg, arts of andere professionals in de gezondheidszorg of onderzoeksprojecten of klinische onderzoeken waarbij u betrokken bent.

Wijzigingen in de dienst

Omdat het ons beleid is om de diensten die we via de App aanbieden voortdurend te controleren en bij te werken, behouden we ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen door te voeren in de App, de Website en deze voorwaarden.

Opschorting en beëindiging van diensten

We kunnen van tijd tot tijd en met of zonder voorafgaande kennisgeving de werking van enige dienst en/of enig deel van de Website/App (geheel of gedeeltelijk) opschoten voor reparatie of onderhoudswerk om enige inhoud, functies of functionaliteit bij te werken of te upgraden. Indien enig onderdeel van de App gedurende enige tijd niet beschikbaar is, moet u zoals gewoonlijk en waar nodig contact opnemen met uw chirurg, arts (of andere professional in de gezondheidszorg die verantwoordelijk is voor uw zorg) en de beheerders van enige klinische onderzoeken of onderzoeksprojecten waaraan u deelneemt via de App en uw behandeling of deelname aan het onderzoek via andere hiervoor geschikte methoden. U mag niet op de App vertrouwen als enige methode voor contact met of het inschakelen van uw chirurg, arts of enige andere professional in de gezondheidszorg of een onderzoeker.

We kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, enig contract tussen u en ons (Contract) beëindigen of enige Dienst en/of uw gebruik van uw account opschorten en/of beëindigen als u een van deze voorwaarden hebt geschonden.

We behouden ons het recht voor om uw mogelijkheden om de App op enig gewenst moment te gebruiken, in te trekken als we, na overleg met uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg of de beheerders van een klinisch onderzoek of onderzoeksproject waarbij u betrokken bent, kunnen zien dat de App wellicht niet langer aansluit bij uw medische behoeften. U gaat ermee akkoord om te stoppen met het gebruiken van de App wanneer u van uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg als advies krijgt dat de App niet langer geschikt is om te gebruiken.

Als u deze voorwaarden hebt geschonden, kunnen we dergelijke actie ondernemen indien we dat nodig achten. Een dergelijke schending door u kan ertoe leiden dat we, met of zonder kennisgeving, enige van of alle volgende acties ondernemen:

 • het afgeven van een waarschuwing naar u toe;
 • onmiddellijke tijdelijke of permanente verwijdering van door u ingestuurde inhoud;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw bevoegdheden om enige Dienst te gebruiken;
 • juridische procedures tegen u voor terugbetaling van alle terugvorderbare verliezen en schade die het gevolg zijn van de schending; en/of
 • het vrijgeven van alle relevante informatie aan wethandhavingsinstanties waar wij redelijkerwijs menen dat dit noodzakelijk is.

De hierboven beschreven rechten zijn cumulatief en niet beperkt en we kunnen ook elke andere, door ons noodzakelijk geachte actie ondernemen.

Bij beëindiging van enig Contract of enige Dienst van uw account, voor enige reden:

 • worden alle onder deze voorwaarden aan u verleende bevoegdheden onmiddellijk gestaakt;
 • moet u direct elk gebruik van de App staken en de App wissen of verwijderen van alle apparaten die u in uw bezit hebt; 
 • is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met uw chirurg, arts en andere professionals in de gezondheidszorg met wie u via de App contact hebt om ze te informeren dat u niet langer contact kunt leggen via de App; en
 • u moet alle uitstaande bedragen die u ons nog schuldig bent, betalen.

Toegang tot de App en onze Website

Door de App en/of de Website te openen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden van ons Privacybeleid.

We kunnen nooit een voortdurende, ononderbroken of foutvrije werking van onze Website of de App garanderen. Er kunnen momenten zijn waarop bepaalde functies, delen of inhoud op de Website of in de App, of de gehele Website of App, niet beschikbaar zijn (of dit nu gepland of niet gepland is) of worden aangepast, opgeschort of teruggetrokken door ons, naar ons goeddunken, zonder kennisgeving naar u toe.

U gaat ermee akkoord dat wij niet jegens u of enige externe partij aansprakelijk zijn, onderhevig aan de voorwaarden voor aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze overeenkomst, voor enige onbeschikbaarheid, aanpassing, opschorting of terugtrekking van de Website en de App of enige functies, onderdelen of inhoud van de Website en de App.

De App legt verbinding met diensten via het internet via het netwerk van uw externe internetprovider of provider van mobiele diensten en voor toegang tot onze diensten is een stabiele internetverbinding nodig. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige onbeschikbaarheid van het internet, problemen met de kwaliteit van de verbinding, onderbreking van de dienstverlening of andere problemen met verminderde functionaliteit in de App of op de Website die u kunt ervaren als resultaat van dergelijke onbeschikbaarheid van enig deel van het internet of een probleem met de internetconnectiviteit van uw apparaat.

Wat mag u doen

U mag de Website en de App slechts gebruiken voor niet-commercieel gebruik (tenzij door ons uitdrukkelijk toestemming is verleend om dit wel te doen) en alleen in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag inhoud van de Website en de App ophalen en weergeven op een computerscherm, individuele pagina’s afdrukken en kopiëren en, onder voorwaarde van hetgeen in de volgende paragraaf staat vermeld, dergelijke pagina’s in elektronische vorm opslaan.

Voor bepaalde functies, onderdelen of inhoud van de Website en de App kunnen aanvullende voorwaarden gelden; waar dit van toepassing is, wordt dit op het scherm weergegeven of is de informatie hierover toegankelijk via een link.

Wat mag u niet doen

Behalve in de mate die uitdrukkelijk vermeld staat in deze voorwaarden is het niet toegestaan om:

 • inhoud van de Website of de App te ‘schrapen’ of op te slaan op een server of ander opslagapparaat dat is verbonden met een netwerk of een elektronische database te creëren door alle inhoud van de Website of de App systematisch te downloaden en op te slaan;
 • enige inhoud in te sturen naar de App of de Website die vals, misleidend of frauduleus is of kan worden beschouwd als beledigend, aanstootgevend of anderszins laakbaar;
 • enige inhoud van de Website of de App te verwijderen of wijzigen of te proberen de beveiliging te omzeilen of de juiste werking van de Website of de App of de servers waarop de Website of de App worden gehost, te verstoren;
 • de App of de Website en/of enige inhoud die via de App of de Website beschikbaar wordt gesteld, opnieuw te publiceren of te distribueren, reverse-engineeren of opnieuw te verzenden; of
 • op andere wijze iets te doen dat niet uitdrukkelijk is toegestaan onder deze voorwaarden.

U mag de App, de Website en alles wat via de Website beschikbaar is alleen voor wettelijke doeleinden gebruiken (en daarbij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving) op verantwoorde wijze en niet op enigerlei wijze die onze naam of reputatie of de naam of reputatie van enige van de aan ons gelieerde bedrijven, werknemers, agenten of vertegenwoordigers kan schaden.

Alle rechten die u onder deze voorwaarden worden toegekend, worden onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechtbank beëindigd als u enige van de voorwaarden schendt.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten in enige inhoud van de Website en in de App (inclusief teksten, afbeeldingen, software, foto’s en andere beelden, video’s, geluid, handelsmerken en logo’s) ons eigendom of dat van onze licentiegevers zijn.

Behalve zoals hier uitdrukkelijk vermeld, geeft niets in deze voorwaarden u enig recht met betrekking tot enig intellectueel eigendom dat ons eigendom of dat van onze licentiegevers is en u erkent dat u geen eigendomsrechten verwerft door inhoud te downloaden via de Website of de App. In het geval dat u pagina’s van de Website of de App kopieert of opslaat (alleen zoals toegestaan onder deze voorwaarden), moet u ervoor zorgen dat meldingen over auteursrechten, handelsmerken en ander intellectueel eigendom die in de originele inhoud staan, ook worden gereproduceerd.

Uw verlening van een licentie aan ons met betrekking tot alle inhoud die u instuurt: Door enige inhoud en/of materiaal te uploaden of in te sturen naar de App (Gebruikersinhoud), gaat u ermee akkoord om ons een wereldwijde, permanente, niet-exclusieve en royalty-vrije licentie te verlenen (met het recht deze te sublicentiëren) om dergelijke Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren en opnieuw te distribueren zonder u te hoeven compenseren (in overeenstemming met ons Privacybeleid). We kunnen er, naar ons goeddunken, voor kiezen dergelijke Gebruikersinhoud aan u toe te schrijven.

Functies en inhoud Website

We kunnen de indeling, functies en inhoud van de Website en de App van tijd tot tijd aanpassen. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Website en de App plaatsvindt op ‘as is’-basis en op basis van beschikbaarheid en op eigen risico.

Hoewel we ons ervoor inspannen om de inhoud van de Website en de App te baseren op informatie waarvan we redelijkerwijs aannemen dat deze juist en nauwkeurig is, erkent u dat via de Website en de App inhoud ter beschikking kan worden gesteld die is afgeleid van een aantal bronnen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. In alle gevallen is de informatie op de Website en in de App niet bedoeld als autoriteit of advies waarop als enige bron moet worden vertrouwd. Voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie moet u deze bij ons of bij de relevante informatiebron controleren.

Hoewel we redelijke stappen ondernemen om te waarborgen dat de App, de Website en de inhoud die via deze bronnen beschikbaar wordt gesteld vrij is van malware en virussen, kunnen en zullen we niet garanderen dat enige inhoud op de Website of in de App vrij zal zijn van virussen en/of andere code waarin besmette of destructieve elementen aanwezig zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om geëigende beveiligingsmaatregelen op het gebied van IT (inclusief antivirus- en andere beveiligingscontroles) uit te voeren die passen bij uw vereisten met betrekking tot de veiligheid en betrouwbaarheid van de inhoud die u via onze diensten opent.

Externe links

De Website en de App kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar externe sites, die links kunnen omvatten naar aanbiedingen en promoties van externe partijen. Deze links worden ter beschikking gesteld voor toegang tot informatie, producten of diensten die nuttig of interessant voor u kunnen zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor zaken die daar worden aangeboden en garanderen niet dat ze voortdurend beschikbaar zullen zijn. Het feit dat wij links naar dergelijke externe websites opnemen, impliceert geen goedkeuring of associatie met de betreffende aanbieders of promotors.

Onze aansprakelijkheid jegens u

Er kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn: Als u producten of diensten van ons afneemt, is de levering van dergelijke producten onderhevig aan onze standaard gebruiksvoorwaarden en kan deze ook onderhevig zijn aan andere verkoopvoorwaarden zoals aangegeven naar u, die andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid kunnen bevatten en de voorwaarden zoals hieronder aangegeven vervangen, voor zover het enige aansprakelijkheid betreft die voortkomt uit de levering van dergelijke producten.

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en we beperken deze op geen enkele wijze waar het onwettig zou zijn om dit te doen: Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid jegens u beperken of uitsluiten:

 • voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers;
 • voor ernstige nalatigheid, opzet, fraude of frauduleuze valse verklaringen of valse verklaringen met betrekking tot fundamentele zaken;
 • voor het schenden van enige voorwaarde zoals geïmpliceerd onder het consumentenrecht waarvoor wettelijk geen beperking of uitsluiting mag gelden; of
 • voor enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Financiële beperking: Behalve met betrekking tot de zaken die in de bovenstaande paragrafen staan vermeld, waar wordt aangegeven waar we onze aansprakelijkheid jegens u niet beperken of uitsluiten, is onze maximale totale aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad (inclusief onze nalatigheid of schending van wettelijke plichten) of anderszins voor enige schending van deze voorwaarden (of een reeks van gerelateerde gevallen van verzuim) nooit groter zijn dan ofwel (i) 100% van de totale kosten die u heeft betaald of moet betalen voor toegang tot een of meer van de Diensten in de voorafgaande twaalf maanden, ofwel (ii) € 100.

Wij zijn verantwoordelijk jegens u voor te verwachten verliezen en schade die door ons wordt veroorzaakt. Onder voorwaarde van de hierboven genoemde financiële beperking zijn wij, als we niet voldoen aan deze voorwaarden, verantwoordelijk voor redelijke verliezen of schade die u lijdt en die te verwachten zijn of is als resultaat van enige nalatigheid of omissie van onze kant die deze voorwaarden schendt of wanneer wij hebben nagelaten redelijke nauwkeurigheid en bekwaamheid te betrachten; we zijn echter niet verantwoordelijk voor verliezen of schade die niet te verwachten waren. Verlies of schade is ‘te verwachten’ als ofwel duidelijk is dat deze zal optreden ofwel dat zowel u als wij, op het moment dat u deze voorwaarden hebt geaccepteerd, wisten dat deze kon optreden.

Waar wij aansprakelijk zijn voor schade aan uw eigendommen: Onder de hierboven genoemde financiële beperkingen zullen wij, als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd zorgt voor schade aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dergelijke schade wordt veroorzaakt doordat wij geen redelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid hebben betracht, de schade repareren of een compensatie uitkeren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies te volgen om een kosteloos aan u aangeboden update te installeren of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet juist hebt opgevolgd of uw apparaat niet over de minimale systeemvereisten beschikt zoals door ons aangegeven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die wij niet onder controle hebben: We zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren van of het vertraagd uitvoeren van enige van onze verplichtingen hetgeen wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle liggen. Als het leveren van de App of ondersteuning voor de App wordt vertraagd door een gebeurtenis die buiten onze controle ligt, nemen we zo snel als mogelijk per e-mail contact met u op om u te laten weten dat we stappen zullen ondernemen om de effecten van de vertraging te minimaliseren. Als we dit doen, zijn we niet aansprakelijk voor vertragingen die door een dergelijke gebeurtenis worden veroorzaakt.

Geen agentschap: Als resultaat van uw gebruik van de Diensten of het aangaan van een overeenkomst met ons om onze producten of diensten af te nemen, wordt er geen agentschap, partnerschap, joint venture, werkrelatie of franchiserelatie beoogd of gecreëerd tussen u en ons.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor zakelijke verliezen, opgelopen door consumenten: De App wordt exclusief voor thuisgebruik, privé- en persoonlijk gebruik beschikbaar gesteld aan Patiënten om hun revalidatietraject te ondersteunen. U gaat ermee akkoord om de App of onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of voor wederverkoop. Als u dit wel doet, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, verlies van of onderbrekingen in bedrijfsactiviteiten of verlies van zakelijke kansen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor medisch advies dat u krijgt: Wij zijn geen partner van, noch zijn we een agent van uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg; we zijn niet aansprakelijk voor enig advies dat u krijgt van uw chirurg, arts of andere professional in de gezondheidszorg of van andere medische adviseurs of externe partijen dat via de App of anderszins wordt geleverd.

Algemeen

Hoe kunt u contact met ons opnemen: Alle kennisgevingen van u aan ons moeten schriftelijk plaatsvinden naar het adres dat aan het eind van deze voorwaarden staat vermeld. We kunnen u kennisgevingen sturen op het e-mailadres of het postadres dat u aan ons verstrekt.

Zelfs als we de uitvoering van dit contract met vertraging uitvoeren, kunnen we het later van kracht laten worden: Als we onze rechten niet uitoefenen, leidt dat niet tot het afstand doen van dergelijke rechten. Als we er niet onmiddellijk op staan dat u doet wat u onder deze voorwaarden verplicht bent te doen, of als we het ondernemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract uitstellen, houdt dat niet in dat u deze dingen niet hoeft te doen en weerhoudt dit ons er niet van om op een later tijdstip actie tegen u te ondernemen.

Als een rechtbank oordeelt dat een deel van deze overeenkomst illegaal is, blijft de rest ervan wel van kracht: Als van enige bepaling in deze voorwaarden wordt bewezen dat deze niet ten uitvoer kan worden gelegd, blijven alle andere bepalingen ongewijzigd van kracht.

U mag niet van deze voorwaarden afwijken: Er mag niet van deze voorwaarden worden afgeweken, behalve met onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

Dit is de volledige overeenkomst tussen ons: Deze voorwaarden en enig document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van enig Contract. Wij zijn wettelijk verplicht u te adviseren dat contracten alleen in de Engelse taal kunnen worden gesloten en dat er geen vereisten zijn voor openbaar documenteren.

We kunnen deze overeenkomst overdragen aan een andere partij: We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie. We zullen u altijd per e-mail op de hoogte stellen als dit gebeurt en we zullen waarborgen dat de overdracht uw rechten onder deze overeenkomst niet aantast.

U mag uw rechten niet aan iemand anders overdragen: We geven u persoonlijk het recht om de App te gebruiken zoals uiteengezet in deze voorwaarden. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. U gaat ermee akkoord dat u, wanneer u een apparaat verkoopt waarop de App is geïnstalleerd, de App van het apparaat verwijdert.

Geen rechten voor externe partijen: U mag de Diensten niet delen met enige andere persoon en deze overeenkomst voorziet niet in de totstandkoming van enige rechten onder de ‘Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999’ om enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen.

Welke wetten zijn van toepassing op deze overeenkomst en waar kunnen gerechtelijke procedures worden ingesteld: Deze voorwaarden worden beheerst door de Engelse wet, behalve wanneer u in een rechtsgebied woont waarin uw rechten als zaak van dwingende plaatselijke wetgeving onvervreemdbaar zijn. Dan kunnen er bepaalde dwingende toepasselijke wetten bestaan in uw rechtsgebied die van toepassing zijn ten gunste en bescherming van uw rechten die naast of in plaats van bepaalde voorwaarden van de Engelse wetgeving gelden.

U gaat ermee akkoord dat enig geschil tussen u en ons met betrekking tot deze voorwaarden of enig Contract alleen zal worden afgehandeld in een Engelse rechtbank, behalve wanneer u een consument bent en in Nederland woont. Dan kunt u ervoor kiezen om een juridische procedure in te stellen in uw eigen land of in Engeland, maar als wij een juridische procedure instellen, mogen we dit alleen in uw rechtsgebied doen.

Het Europese online geschillenbeslechtingsplatform geeft informatie over alternatieven voor het beslechten van geschillen die handig kunnen zijn, hoewel dit wellicht niet van toepassing is op deze voorwaarden als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Contact met ons opnemen

We verzoeken u vragen over deze voorwaarden of een bestelling die u hebt geplaatst of het bestelproces in het algemeen, of klachten of zorgen met betrekking tot bestelde Diensten per e-mail te stellen aan support@myrecovery.ai of schriftelijk via: Unit 2, Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, London NW5 1LP, Verenigd Koninkrijk.